Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης

1. Γενικά

1.1 Οποιαδήποτε παράδοση αγαθών και υπηρεσιών από τη Rheonics ως πωλητής στον πελάτη («Πελάτης») υπόκειται στους Όρους και Προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν στο βαθμό που δεν έχουν γίνει ρητά άλλες συμφωνίες. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις του Πελάτη που δεν συνάδουν με τους Όρους και Προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν θα ισχύουν μόνο στο βαθμό που η Rheonics έχει εγκρίνει ρητά γραπτώς.

1.2 Τυχόν αξιώσεις εναντίον της Rheonics ενδέχεται να μην ανατεθούν σε τρίτους.

1.3 Η πώληση, η μεταπώληση και η διάθεση αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε σχετικής τεχνολογίας ή τεκμηρίωσης, μπορεί να διέπεται από τους κανονισμούς ελέγχου των εξαγωγών της Ελβετίας, της ΕΕ και των ΗΠΑ καθώς και από τους κανονισμούς ελέγχου των εξαγωγών άλλων χωρών. Οποιαδήποτε μεταπώληση αγαθών σε χώρες με αποκλεισμό ή σε πρόσωπα που απαγορεύονται ή που χρησιμοποιούν ή ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα αγαθά για στρατιωτικούς σκοπούς, όπλα ABC ή πυρηνική τεχνολογία υπόκειται σε επίσημη άδεια. Ο Πελάτης δηλώνει με την παραγγελία του τη συμμόρφωση με αυτά τα καταστατικά και κανονισμούς και ότι τα αγαθά δεν θα παραδοθούν άμεσα ή έμμεσα σε χώρες που απαγορεύουν ή περιορίζουν την εισαγωγή τέτοιων αγαθών. Ο πελάτης δηλώνει ότι έχει λάβει όλες τις άδειες που απαιτούνται για εξαγωγή και εισαγωγή.

2. Πληροφορίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι πληροφορίες και οι συμβουλές σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες της Rheonics παρέχονται όπως κρίνεται κατάλληλο από την υπάρχουσα εμπειρία. Οποιεσδήποτε τιμές αναφέρονται ως μέρος αυτής, και ιδιαίτερα δεδομένα απόδοσης, αντιπροσωπεύουν μέσες τιμές που έχουν προσδιοριστεί μέσω πειραμάτων υπό τυποποιημένες εργαστηριακές συνθήκες. Η Rheonics δεν μπορεί να αναλάβει καμία δέσμευση για τα προϊόντα της να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στις αναφερόμενες τιμές και περιοχές εφαρμογής. Η ενότητα 10 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων διέπει οποιαδήποτε θέματα ευθύνης. Οι προσφορές μας υπόκεινται σε αλλαγές και μη δεσμευτικές, εκτός εάν έχουν ρητώς επισημανθεί ως δεσμευτικές ή περιέχουν συγκεκριμένη προθεσμία αποδοχής.

3. Τιμές

3.1 Οι τιμές ισχύουν για το εύρος της προσφοράς και των υπηρεσιών που αναφέρονται στην επιβεβαίωση παραγγελίας. Τυχόν πρόσθετη ή ειδική προσφορά ή υπηρεσία θα τιμολογείται επιπλέον στον Πελάτη.

3.2 Εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά από εμάς, όλες οι αποστολές από εμάς απαιτούν προκαταβολή κατά την παραλαβή ενός τιμολογίου. Σε περίπτωση που έχουμε συμφωνήσει στην πληρωμή μετά την παράδοση, τα τιμολόγιά μας θα είναι οφειλόμενα και πληρωτέα από τον Πελάτη εντός 14 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου, εκτός εάν αναφέρεται στο τιμολόγιο μια μεγαλύτερη περίοδος πληρωμής.

3.3 Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, οι τιμές αναφέρονται εκ του εργοστασίου της εταιρείας του Ομίλου Rheonics χρησιμοποιώντας αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Ο Πελάτης επιβαρύνεται με όλα τα πρόσθετα έξοδα μεταφοράς, τα έξοδα συσκευασίας που υπερβαίνουν την κανονική συσκευασία, τα δημόσια τέλη (συμπεριλαμβανομένων των παρακρατούμενων φόρων) και τα καθήκοντα.

3.4 Ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα συμψηφισμού ή διατήρησης, εκτός από το βαθμό που η ανταγωγή δεν έχει αμφισβητηθεί από εμάς ή έχει καθοριστεί με τελική και δεσμευτική απόφαση.

3.5 Σε περίπτωση προσαρμοσμένου προϊόντος ή μη διαθεσιμότητας πιστωτικής διευκόλυνσης για τον πελάτη, οι όροι πληρωμής θα είναι πληρωμή εκ των προτέρων, εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά.

4. Παράδοση

4.1 Οποιαδήποτε χρονική περίοδος σχετική με τον καθορισμό της ημερομηνίας αποστολής σύμφωνα με την παρούσα § 4 (όπως καθορίζεται από εμάς κατά την παραγγελία ή όπως έχει συμφωνηθεί διαφορετικά) θα αρχίσει (α) εάν έχει συμφωνηθεί προκαταβολή, μετά την παραλαβή από εμάς του πλήρης τιμή αγοράς (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των εξόδων αποστολής) ή (β) εάν έχει συμφωνηθεί μετρητά κατά την παράδοση ή πληρωμή μετά την παράδοση, κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

4.2 Η ημερομηνία αποστολής είναι η ημέρα κατά την οποία το προϊόν παραδίδεται από εμάς στον μεταφορέα.

4.3 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για αδυναμία παράδοσης ή καθυστερήσεις στην παράδοση στο βαθμό που αυτές προκλήθηκαν από ανωτέρα βία ή άλλα γεγονότα που δεν ήταν προβλέψιμα κατά τη σύναψη της σύμβασης (π.χ. λειτουργικές διακοπές κάθε είδους, δυσκολίες στην προμήθεια υλικά ή ισχύς, καθυστερήσεις μεταφοράς, απεργίες, νόμιμο αποκλεισμό, έλλειψη εργατικού δυναμικού, ενέργεια ή πρώτες ύλες, δυσκολίες στην απόκτηση απαραίτητων επίσημων εγκρίσεων, επίσημα μέτρα ή μη παράδοση ή εσφαλμένη ή καθυστερημένη παράδοση από προμηθευτές), για τα οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι. Στο βαθμό που τέτοια γεγονότα το καθιστούν πολύ πιο δύσκολο ή αδύνατο να παρέχουμε τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες μας και το εμπόδιο δεν είναι απλώς προσωρινής διάρκειας, έχουμε το δικαίωμα να αποχωρήσουμε από τη σύμβαση. Σε περίπτωση προσωρινών εμποδίων, οι όροι για προμήθειες και υπηρεσίες θα παραταθούν ή οι προθεσμίες παράδοσης και ολοκλήρωσης θα αναβληθούν έως την περίοδο της απόφραξης συν μια κατάλληλη περίοδο εκτέλεσης. Εφόσον ο Πελάτης δεν αναμένεται να αποδεχτεί την προμήθεια ή την υπηρεσία ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης, μπορεί να αποσυρθεί από τη σύμβαση μέσω άμεσης γραπτής ειδοποίησης σε εμάς.

4.4 Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Rheonics από την προεπιλογή του Πελάτη, οι περίοδοι παράδοσης και οι ημερομηνίες θεωρείται ότι παρατείνονται κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του έναντι της Rheonics. Σε περίπτωση που η Rheonics δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της, η Rheonics ευθύνεται μόνο για όλους τους τύπους ζημιών σύμφωνα με την ενότητα 10 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

4.5 Η Rheonics διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει μια παράδοση χρησιμοποιώντας τον δικό της οργανισμό παράδοσης.

4.6 Η Rheonics μπορεί να εκτελεί μερικές παραδόσεις και να παρέχει μερικές υπηρεσίες εάν τέτοια ενέργεια δεν θα επηρέαζε αδικαιολόγητα τον Πελάτη.

4.7 Ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση μετά από δύο ανεπιτυχείς περιόδους χάριτος, εκτός εάν το εμπόδιο είναι απλώς προσωρινό και η καθυστέρηση δεν θα επηρεάσει αδικαιολόγητα τον Πελάτη.

4.8 Οποιοδήποτε συμβατικό ή νόμιμο δικαίωμα του Πελάτη να ακυρώσει τη σύμβαση, το οποίο ο Πελάτης δεν μπορεί να ασκήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που ορίζει η Rheonics, καταπίπτει.

5. Αποστολή, Ασφάλιση και Μεταβίβαση Κινδύνου

5.1 Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, θα είμαστε ελεύθεροι να καθορίσουμε τον κατάλληλο τρόπο αποστολής και να επιλέξουμε τον μεταφορέα κατά την εύλογη κρίση μας.

5.2 Θα είμαστε υποχρεωμένοι να παραδίδουμε σωστά και εγκαίρως το προϊόν στον μεταφορέα και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από τον μεταφορέα. Τυχόν χρόνοι διέλευσης που καθορίζονται από εμάς θα είναι συνεπώς μόνο μη δεσμευτικές εκτιμήσεις.

5.3 Ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής, ζημιάς ή απώλειας του παραδοθέντος προϊόντος θα μεταφερθεί στον Πελάτη κατά την παράδοση του προϊόντος από εμάς στον μεταφορέα.

5.3 Εάν ο Πελάτης αθετήσει να αποδεχτεί, η Rheonics δικαιούται να ζητήσει επιστροφή χρημάτων για τυχόν δαπάνες που σχετίζονται με αυτήν και ο κίνδυνος τυχαίας φθοράς, απώλειας και καταστροφής θα μεταβιβασθεί στον Πελάτη.

5.4 Η αποστολή θα ασφαλιστεί από εμάς μόνο για κλοπή, θραύση και μεταφορά, ζημιά από πυρκαγιά και νερό ή άλλους ασφαλισμένους κινδύνους, με τη ρητή επιθυμία του Πελάτη και με δικά του έξοδα.

6. Πληρωμή

6.1 Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί πλήρως εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου. Η πληρωμή θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί την ημέρα παραλαβής του πληρωτέου ποσού από τη Rheonics. Οι λογαριασμοί ανταλλαγής και επιταγών δεν θα θεωρούνται πληρωμές παρά μόνο μετά την εκπλήρωσή τους και θα γίνονται δεκτοί χωρίς καμία υποχρέωση έγκαιρης παρουσίασης και έγκαιρης διαμαρτυρίας.

6.2 Οι πελάτες μπορούν να παρακρατήσουν ή να αντισταθμίσουν τις οφειλόμενες πληρωμές μόνο έναντι των δικών τους αντεκδικητικών, εάν αυτές δεν είναι αμφισβητούμενες ή έχουν βρεθεί ότι είναι νομικά δεσμευτικές.

6.3 Οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις της Rheonics θα πρέπει να καταβληθεί αμέσως σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής, ειδοποίηση που διαμαρτύρεται ενάντια σε συναλλαγματικό ή αναστολή των πληρωμών του Πελάτη, ανεξάρτητα από τη διάρκεια των συναλλαγματικών ισοτιμιών που ενδέχεται να έχουν ήδη αποδεκτό. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, η Rheonics θα μπορεί επίσης να εκτελεί παραμένουσες παραδόσεις μόνο έναντι προκαταβολής ή παροχής ασφάλειας και, εάν δεν πραγματοποιηθεί τέτοια προκαταβολή ή παρέχεται ασφάλεια εντός χρονικού διαστήματος δύο εβδομάδων, για να ακυρώσει τη σύμβαση χωρίς καθορισμός άλλου όρου επέκτασης. Αυτό δεν θα επηρεάσει περαιτέρω αξιώσεις.

7. Διατήρηση τίτλου και μεταπώλησης

7.1 Τα παραδοθέντα αγαθά θα παραμείνουν πλήρως ιδιοκτησία της Rheonics (εμπορεύματα που πωλούνται υπόκεινται σε παρακράτηση τίτλου) έως ότου εξοφληθούν πλήρως όλες οι απαιτήσεις, για οποιονδήποτε νομικό λόγο.

7.2 Ο Πελάτης δεν θα έχει το δικαίωμα να μεταπωλήσει προϊόντα που παραδόθηκαν από εμάς, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κράτηση, εκτός από την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

7.3 Εάν ένα τρίτο μέρος καταλάβει τα δεσμευμένα αγαθά, ιδίως από δυσπιστία, ο Πελάτης θα επισημάνει αμέσως την ιδιοκτησία μας σε αυτό και θα μας ενημερώσει για αυτό, προκειμένου να μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας μας.

 

7.4 Εάν, σε περίπτωση συμπεριφοράς του Πελάτη αντίθετου προς τη σύμβαση - ιδιαίτερα της καθυστερημένης πληρωμής - αποσύρουμε από τη σύμβαση (περίπτωση ανάκτησης), έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε τα δεσμευμένα αγαθά.

8. Δικαιώματα λογισμικού

8.1 Τα προγράμματα λογισμικού θα παραμείνουν πλήρως ιδιοκτησία της Rheonics. Κανένα πρόγραμμα, τεκμηρίωση ή επακόλουθη αναβάθμισή του δεν μπορεί να αποκαλυφθεί σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Rheonics, ούτε μπορεί να αντιγραφεί ή να αντιγραφεί με άλλο τρόπο, ακόμη και για τις εσωτερικές ανάγκες του Πελάτη εκτός από ένα αντίγραφο ασφαλείας για λόγους ασφαλείας .

8.2 Στον Πελάτη παραχωρείται ένα μη αποκλειστικό, μη εκχωρημένο δικαίωμα χρήσης του λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών εγγράφων και ενημερώσεων, για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από αυτόν της λειτουργίας του προϊόντος, για τον οποίο προορίζεται το εν λόγω λογισμικό. Για προγράμματα και τεκμηρίωση που δημιουργούνται και παραδίδονται κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, η Rheonics θα παραχωρεί στον Πελάτη άδειες ενός τελικού χρήστη για μη αποκλειστική μη εκχωρημένη εκμετάλλευση.

8.3 Συνήθως, δεν παρέχονται προγράμματα προέλευσης. Αυτό απαιτεί ειδική γραπτή συμφωνία σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

9. Εγγύηση

9.1 Τα προϊόντα που ισχυρίζονται ότι είναι ελαττωματικά επιστρέφονται στη Rheonics για εξέταση στην αρχική ή αντίστοιχη συσκευασία τους. Η Rheonics θα αποκαταστήσει ελαττώματα εάν η αξίωση εγγύησης είναι έγκυρη και εντός της περιόδου εγγύησης. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Rheonics εάν η Rheonics αποκαθιστά το ελάττωμα με επισκευή ή αντικατάσταση. Η Rheonics θα φέρει μόνο τα απαραίτητα έξοδα για την αποκατάσταση του ελαττώματος.

9.2 Τα είδη που παρέχονται πρέπει να επιθεωρούνται προσεκτικά αμέσως μετά την παράδοσή τους στον Πελάτη ή στο τρίτο μέρος που καθορίζεται από αυτόν. Θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από τον Πελάτη εάν δεν ληφθεί γραπτή ειδοποίηση για ελαττώματα από εμάς σχετικά με εμφανή ελαττώματα ή άλλα ελαττώματα που ήταν αναγνωρίσιμα κατά τη διάρκεια μιας άμεσης, προσεκτικής επιθεώρησης εντός επτά εργάσιμων ημερών μετά την παράδοση του παρεχόμενου είδους. Όσον αφορά άλλα ελαττώματα, τα παρεχόμενα είδη θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί από τον Πελάτη εάν δεν ληφθεί γραπτή ειδοποίηση για ελαττώματα εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ανακάλυψη του ελαττώματος ή, εάν νωρίτερα, τη στιγμή που το ελάττωμα ήταν αναγνωρίσιμο για Πελάτης κατά την κανονική χρήση του προϊόντος που παρέχεται χωρίς στενότερη επιθεώρηση. Κατόπιν αιτήματός μας, το είδος της προμήθειας στο οποίο αναφέρεται η καταγγελία πρέπει να μας αποσταλεί πίσω με μεταφορά. Εάν η ειδοποίηση για ελαττώματα είναι δικαιολογημένη, θα αποζημιώσουμε το κόστος της φθηνότερης μεθόδου αποστολής. Αυτό δεν ισχύει στο βαθμό που το κόστος αυξάνεται επειδή το είδος της προμήθειας βρίσκεται κάπου διαφορετικό από τον τόπο χρήσης όπως καθορίζεται.

9.3 Σε περίπτωση υλικών ελαττωμάτων των παρεχόμενων ειδών, αρχικά είμαστε υποχρεωμένοι και δικαιούμαστε να τα επισκευάσουμε ή να προμηθεύσουμε αντικαταστάσεις σύμφωνα με την επιλογή μας, η οποία πρέπει να γίνει εντός κατάλληλης περιόδου. Σε περίπτωση αποτυχίας, δηλαδή η επισκευή ή η αντικατάσταση είναι αδύνατη ή παράλογη ή σε περίπτωση άρνησης ή ακατάλληλης καθυστέρησης, ο Πελάτης μπορεί να αποσυρθεί από τη σύμβαση ή να μειώσει κατάλληλα την τιμή αγοράς.

9.4 Εάν ένα ελάττωμα προκαλείται από ελάττωμα μας, ο Πελάτης μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση υπό τους όρους που ορίζονται στην § 8.

9.5 Η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις που ο Πελάτης τροποποιεί το προϊόν που παρέχεται χωρίς την έγκρισή μας ή το επιτρέπει να γίνει από τρίτα μέρη και η αποκατάσταση του ελαττώματος καθίσταται αδύνατη ή αδικαιολόγητα πιο δύσκολη εξαιτίας αυτού. Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, ο Πελάτης θα επιβαρύνεται με το πρόσθετο κόστος αποκατάστασης ελαττωμάτων που προκαλούνται από τις τροποποιήσεις. Επιπλέον, η εγγύηση δεν θα ισχύει σε περίπτωση που ο Πελάτης ανοίξει το παρεχόμενο αντικείμενο ή αφαιρεί ή καταστρέφει υπάρχουσες σφραγίδες χωρίς την έγκρισή μας, εκτός εάν το άνοιγμα του παρεχόμενου είδους είναι απαραίτητο για την προοριζόμενη χρήση του ή ο Πελάτης αποδείξει ότι το άνοιγμα του παρεχόμενου αντικειμένου ή η αφαίρεση ή ζημιά της σφραγίδας δεν έχει προκαλέσει ή εντείνει το ελάττωμα.

9.6 Η παροχή χρησιμοποιημένων αντικειμένων που συμφωνήθηκαν σε μεμονωμένες περιπτώσεις με τον Πελάτη γίνεται με εξαίρεση οποιασδήποτε εγγύησης.

9.5 Οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη για αποζημίωση ή αποζημίωση διέπονται από τις διατάξεις της ενότητας 10 αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

9.6 Οι προδιαγραφές των προϊόντων της Rheonics, ιδίως οι εικόνες, τα σχέδια, τα δεδομένα σχετικά με το βάρος, τη μέτρηση και τη χωρητικότητα που περιέχονται σε προσφορές και φυλλάδια πρέπει να θεωρούνται ως μέσο όρο δεδομένων. Τέτοιες προδιαγραφές και δεδομένα δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εγγύηση ποιότητας, αλλά απλώς περιγραφή ή επισήμανση των προϊόντων.

9.7 Εκτός εάν τα όρια για τις παραλλαγές έχουν συμφωνηθεί ρητά στην επιβεβαίωση της παραγγελίας, τέτοιες παραλλαγές είναι παραδεκτές που είναι συνήθεις στο εμπόριο.

9.8 Η Rheonics δεν φέρει καμία ευθύνη για ελαττώματα στα παραδοθέντα προϊόντα, εάν προκαλούνται από φυσιολογική φθορά. Ο Πελάτης δεν θα έχει δικαιώματα έναντι της Rheonics σε σχέση με ελαττώματα σε προϊόντα που πωλούνται ως προϊόντα χαμηλότερης κατηγορίας ή μεταχειρισμένα.

9.9 Οποιαδήποτε εγγύηση θα ακυρωθεί εάν δεν τηρηθούν οδηγίες λειτουργίας ή συντήρησης, εάν γίνουν αλλαγές σε παραδόσεις ή υπηρεσίες, εάν αντικατασταθούν ανταλλακτικά ή χρησιμοποιηθούν υλικά που δεν είναι σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές του προϊόντος από τη Rheonics, εκτός εάν ο Πελάτης μπορεί να αποδείξει ότι το εν λόγω ελάττωμα προήλθε από άλλη αιτία.

9.10 Υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης είναι έμπορος, ο Πελάτης θα είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί γραπτώς ή μέσω φαξ ελαττώματα στη Rheonics.

9.11 Η περίοδος παραγραφής για αξιώσεις για ελαττώματα είναι 12 μήνες. Αυτό δεν ισχύει για τους ισχυρισμούς του Πελάτη για ζημιές που βασίζονται σε βλάβες σώματος ή υγείας που προκαλούνται από ένα ελάττωμα για το οποίο ευθύνεται η Rheonics ή αξιώσεις για ζημίες βάσει εκ προθέσεως ή κατάφωρης αμέλειας συμπεριφοράς της Rheonics.

10. Περιορισμένη ευθύνη

10.1 Η ευθύνη μας για αποζημίωση, ανεξάρτητα από τους νομικούς λόγους, αλλά κυρίως λόγω αδυναμίας, καθυστέρησης, ελαττωματικής ή εσφαλμένης παράδοσης, συμβατικής παραβίασης, παραβίασης καθηκόντων κατά τη διαπραγμάτευση της σύμβασης και της αδικοπραξίας είναι, στο βαθμό που εξαρτάται από το σφάλμα μας κάθε περίπτωση, περιορισμένη σύμφωνα με την παρούσα ενότητα 10.

10.2 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση απλής αμέλειας των σωμάτων μας, των εταίρων που έχουν δικαίωμα να ενεργούν ως εκπρόσωποι, νόμιμοι εκπρόσωποι, υπάλληλοι ή άλλοι εκπρόσωποι, εκτός εάν παραβιάζονται βασικές συμβατικές υποχρεώσεις. Θεμελιώδους σημασίας για τη σύμβαση είναι οι υποχρεώσεις για έγκαιρη παράδοση και εγκατάσταση του αντικειμένου παράδοσης, η ελευθερία του από ελαττώματα, τα οποία δεν επηρεάζουν μόνο οριακά τη λειτουργία ή τη χρήση, καθώς και τα καθήκοντα διαβούλευσης, προστασίας και φροντίδας, τα οποία επιτρέπουν στον Πελάτη χρήση του αντικειμένου παράδοσης σύμφωνα με τη σύμβαση ή που εξυπηρετούν το σκοπό της προστασίας της ζωής και του σώματος του Πελάτη ή του προσωπικού του ή της περιουσίας του Πελάτη από σημαντικές ζημιές.

10.3 Στο μέτρο που είμαστε υπεύθυνοι για αποζημιώσεις για λόγους και σύμφωνα με το τμήμα 10 εδάφιο 2, η ευθύνη μας περιορίζεται σε ζημίες που προβλέψαμε κατά τη σύναψη της σύμβασης ως πιθανή συνέπεια συμβατικής παράβασης ή η οποία, υπό εξέταση των περιστάσεων, θα έπρεπε να είχαμε προβλέψει εφαρμόζοντας τη δέουσα προσοχή και προσοχή. Επιπλέον, οι έμμεσες ζημιές και οι επακόλουθες ζημιές που οφείλονται σε ελαττώματα του αντικειμένου παράδοσης υπόκεινται σε αποζημίωση μόνο στο βαθμό που η ζημία αυτή είναι συνήθως αναμενόμενη κατά τη χρήση του αντικειμένου παράδοσης για τον προβλεπόμενο σκοπό.

10.4 Η περίοδος παραγραφής για αξιώσεις κατά της Rheonics - βάσει οποιασδήποτε νομικής βάσης - θα είναι 12 μήνες (24 μήνες σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι καταναλωτής) από την ημερομηνία παράδοσης στον Πελάτη και σε περίπτωση βίαιων αξιώσεων, 12 μήνες (24 μήνες σε σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι καταναλωτής) από την ημερομηνία που ο Πελάτης γνωρίζει ή θα μπορούσε να έχει επίγνωση των λόγων που οδήγησαν σε αξίωση και του υπευθύνου, εάν ο Πελάτης δεν είχε βαριά αμέλεια. Οι διατάξεις της παρούσας ρήτρας δεν εφαρμόζονται ούτε σε περιπτώσεις εκ προθέσεως ή βαρείας αμέλειας παραβάσεων καθηκόντων ούτε εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που αναφέρονται στην ενότητα 10.3 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

10.6 Η ευθύνη της Rheonics για λογισμικό που παρέχεται από τη Rheonics περιορίζεται στην ευθύνη για απώλειες ή αλλοίωση δεδομένων που προκαλούνται από το πρόγραμμα. Ωστόσο, η Rheonics δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή αλλοιώσεις δεδομένων που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί από τη συμμόρφωση του Πελάτη με το καθήκον του να διασφαλίζει τέτοια δεδομένα σε κατάλληλα διαστήματα και τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

10.7 Οι παραπάνω εξαιρέσεις και περιορισμοί ευθύνης ισχύουν στον ίδιο βαθμό υπέρ των φορέων μας, των εταίρων που δικαιούνται να ενεργούν ως εκπρόσωποι, νόμιμοι εκπρόσωποι, υπάλληλοι ή άλλοι εκπρόσωποι.

10.8 Στο βαθμό που παρέχουμε τεχνικές πληροφορίες ή ενεργούμε ως σύμβουλος και αυτές οι πληροφορίες ή συμβουλές δεν αποτελούν μέρος του συμβατικού συμφωνημένου πεδίου των υπηρεσιών που οφείλουμε, αυτό γίνεται δωρεάν και με την εξαίρεση οποιασδήποτε ευθύνης.

11. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, πνευματικά δικαιώματα

11.1 Σε περίπτωση αξιώσεων εναντίον του Πελάτη λόγω παραβίασης δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή πνευματικών δικαιωμάτων κατά τη χρήση παραδόσεων ή υπηρεσιών που παρέχονται από τη Rheonics σύμφωνα με τον συμβατικά καθορισμένο τρόπο, η Rheonics θα είναι υπεύθυνη να αποκτήσει το δικαίωμα για τον Πελάτη να συνεχίσει να χρησιμοποιεί Τέτοιες παραδόσεις ή υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης δίνει άμεση γραπτή ειδοποίηση σχετικά με τέτοιου είδους αξιώσεις τρίτων μερών και τα δικαιώματα της Ρεονικής να λάβει όλες τις κατάλληλες αμυντικές και εξωδικαστικές ενέργειες. Εάν, παρά τις ενέργειες αυτές, αποδειχθεί αδύνατο να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις παραδόσεις ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Rheonics υπό εύλογους οικονομικούς όρους, θεωρείται ότι συμφωνήθηκε ότι η Rheonics μπορεί, κατά την κρίση της Rheonics, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει τη συγκεκριμένη παράδοση ή υπηρεσία για κατάργηση νομικής ανεπάρκειας ή επιστρέψτε την παράδοση ή την υπηρεσία με την επιστροφή της τιμής πώλησης που είχε προηγουμένως καταβληθεί στη Rheonics μείον μια συγκεκριμένη έκπτωση για την ηλικία της συγκεκριμένης παράδοσης ή της υπηρεσίας.

11.2 Ο Πελάτης δεν θα έχει περαιτέρω ισχυρισμούς σχετικά με παραβίαση της βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή των πνευματικών δικαιωμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι η Rheonics δεν έχει παραβιάσει ουσιώδη συμβατικά καθήκοντα ούτε έχει παραβιάσει σκόπιμα ή βαριά αμέλεια συμβατικές υποχρεώσεις. Η Rheonics δεν θα έχει καμία υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 11.1 σε περίπτωση που οι παραβιάσεις δικαιωμάτων προκαλούνται από την εκμετάλλευση των παραδόσεων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Rheonics με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από τον ορισμό της σύμβασης ή με τη λειτουργία αυτών μαζί με άλλες παραδόσεις ή υπηρεσίες Rheonics.

12. Διάθεση

12.1 Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί στενά τα συνοδευτικά έγγραφα των εμπορευμάτων και να διασφαλίζει τη σωστή διάθεση των εμπορευμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

12.2 Σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι έμπορος, ο Πελάτης υποχρεούται να διαθέσει τα εμπορεύματα με δικά του έξοδα. Ο Πελάτης υποχρεούται να μεταβιβάσει την υποχρέωση αυτή στον αγοραστή των προϊόντων ή σε τμήματα αυτών σε περίπτωση μεταπώλησης των αγαθών. Σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι καταναλωτής, ισχύουν οι νόμιμες διατάξεις για τη διάθεση των αποβλήτων.

12.3 Στον Πελάτη παραχωρείται το μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε λογισμικού που παραδίδεται με το προϊόν για χρήση σε σχέση με το προϊόν.

12.4 Ο Πελάτης δεν έχει κανένα δικαίωμα να δημιουργεί αντίγραφα του λογισμικού, εκτός από το σκοπό χρήσης του λογισμικού σύμφωνα με την ενότητα 12 εδάφιο 3 ή για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

12.5 Ο Πελάτης μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του στο λογισμικό σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος μόνο εάν ταυτόχρονα ο τίτλος στο σχετικό προϊόν (συγκεκριμένα, ένα προϊόν υλικού) μεταβιβάζεται σε αυτό το τρίτο μέρος και ο Πελάτης δεν διατηρεί κανένα αντίγραφο του λογισμικό.

12.6 Εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διαθέσουμε τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού.

12.7 Όλα τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών μας υπηρεσιών παραμένουν πνευματική ιδιοκτησία μας. Αυτό περιλαμβάνει επίσης εφευρέσεις, ιδέες, έννοιες, σχέδια και βελτιώσεις - ανεξάρτητα από το εάν είναι κατοχυρώσιμα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή προστατεύονται από το νόμο. Εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά, οι αμοιβές για υπηρεσίες ανάπτυξης δεν περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή πνευματικών δικαιωμάτων στον Πελάτη.

12.8 Οι αξιώσεις του πελάτη που σχετίζονται με παραβιάσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας αποκλείονται, στο βαθμό που ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τις παραβάσεις ή στο βαθμό που οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας προκλήθηκαν από ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται από τον Πελάτη, από οποιαδήποτε χρήση που δεν προβλέπεται από εμάς , από αλλαγές που έγιναν από τον Πελάτη στην παράδοση ή από τη χρήση των αντικειμένων παράδοσης σε σχέση με άλλα αντικείμενα που δεν παραδόθηκαν από εμάς.

13. Εμπιστευτικότητα και προστασία δεδομένων

13.1 Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητά γραπτώς, καμία πληροφορία που παρέχεται στη Rheonics σε σχέση με παραγγελίες θα θεωρείται εμπιστευτική, εκτός εάν είναι προφανής ο απόρρητος χαρακτήρας τους.

13.2 Η Rheonics επισημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τη συμβατική σχέση ενδέχεται να αποθηκεύονται από τη Rheonics και να μεταβιβάζονται σε εταιρείες που συνδέονται με τη Rheonics στον Όμιλο Rheonics.

13.3 Μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε τυχόν δεδομένα που σχετίζονται με τον Πελάτη, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της εκτέλεσης και της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης και εφόσον απαιτείται να διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

13.4 Δεν θα διαθέσουμε προσωπικά δεδομένα του Πελάτη σε άλλα τρίτα μέρη χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη, εκτός εάν απαιτείται αποκάλυψη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

14. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια

14.1 Ο τόπος δικαιοδοσίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου, είναι η έδρα της επιχείρησης του Ομίλου Rheonics χρησιμοποιώντας τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εντούτοις, η Rheonics μπορεί επίσης να προβεί σε νομικές ενέργειες κατά του Πελάτη στην έδρα της επιχείρησης.

14.2 Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο της Ελβετίας, με εξαίρεση τις διεθνείς διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων και με εξαίρεση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών (CISG), εφόσον ο Πελάτης είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου.

14.3 Εάν οποιαδήποτε από τις ρήτρες αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων είναι εν όλω ή εν μέρει άκυρη ή άκυρη, η εγκυρότητα των υπόλοιπων ρητρών ή τμημάτων αυτών δεν θα επηρεαστεί.

Κατεβάστε τους Όρους Πωλήσεων

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο των Όρων και Προϋποθέσεων πωλήσεων.

Όροι και Προϋποθέσεις πωλήσεων της Rheonics
Αναζήτηση