Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
+41 52 511 3200 (SUI)     + 1 713 364 5427 (ΗΠΑ)     
Έλεγχος διαδικασίας κατασκευής λιπαντικών & έλεγχος QC με ενσωματωμένες μετρήσεις ιξώδους

Key ways in viscosity & density measurements and management play central role in lube oil manufacturing steps are the following:

 • Accurate blending operations and inline quality control
 • Formulation and development of new lubricants
 • Embedded testing 

Εισαγωγή

Today’s lube oil market poses increasingly stringent product-quality requirements. Apart from automobile industry, chemical, construction, textile, infrastructure, agriculture, mining and oil drilling, construction, steel and cement, wind energy, marine, aerospace industries and energy sectors for engine oil, hydraulic oil, wire rope and bearings, are the key application areas where lubricants are utilized extensively. In the construction industry, lubricants are mainly used in earthmoving equipment owing to their anti-wear characteristics, excellent lubricity, and resistance to corrosion. Lubricants are also used as hydraulic fluids in the steel industry for various equipment including blast furnaces, bearings, pulley cranes, lifts, and engines, among others. Furthermore, lubricants are used in heavy-duty engine oils, axle and transmission oils, and greases.

Formulations are forever increasing in number and complexity. In addition to requirements for production agility, the Lube Oil Blending Plant (LOBP) has to face up to the margin pressures of a highly competitive lubricants market. Many customers now want on-demand deliveries and shorter lead times. This means lubricant blending plants may need to manufacture smaller batches. Achieving quality targets can be difficult, due to poor process control, human error, cross-contamination or raw material variability. The ability of a lubricant blending plant to maximise the productivity of assets, achieve on-specification blends every time and maintain flexibility to respond to changing market demands is of paramount importance.

Lube oil blending plant

What is lube oil blending?

The process of producing finished lubricants from base oils and additives is invariably described as oil blending rather than oil manufacture because there is no significant chemical reaction which takes place and blending is based predominantly on a mixing operation. However, the cost-effective operation of a modern blending plant is critically important to the overall process of delivering the correct lubricants of the correct quality and performance to customers. Blending lubricants may be relatively easy; operating a blending plant is certainly not.

Market Insights & Industrial Applications

The global lubricants market size is projected to reach USD 166 billion by 2025, according to a new report by Grand View Research, Inc. It is expected to expand at a CAGR of 3.7% during the forecast period. Rapidly growing sales of automobiles, primarily in countries such as India, China, U.S., and Brazil is driving the growth.

Types of lube oils - automotive, industrial, metalworking, greases

Segmentation of lubricants by application and some examples:

 • Automotive Lubricants – Engine oils, gear oils, transmission fluids
 • Industrial Lubricants – Hydraulic oils, compressor oils, gear oils
 • Metalworking Fluids – Cutting fluids, EDM oils, Press & Rolling Oils
 • Greases – For roller bearings, High Temperature greases, Gear Coupling greases, Biodegradable greases
 • Marine Lubricants – Engine oils for piston engines, System Oils, Cylinder Oils
 • Industrial & Private Engine Oils – For Diesel engines, for Gas engines, for HFO (Heavy Fuel Oil) engines

Segmentation by products:

 • Mineral-oil based lubricants
 • Synthetic lubricants
 • Bio-based lubricants

Εφαρμογή

What problems occur if a lubricant’s viscosity is too high or too low?

Αν ένα lubricant’s viscosity is too high, the lubricant may have flowability concerns. This may result in:

 • More friction and more heat, which
  1. accelerates the oxidation process, shortening the lubricant’s life;
  2. promotes varnish and sludge formation; and
  3. increases energy consumption, since more power may be needed to overcome the excessive heat and keep the system running in an appropriate temperature range
 • Increased wear, which may translate into more downtime for repairs and shorter component life
 • Poor cold-start pumpability, increasing the risk of equipment damage or failure at start-up
 • Poor defoaming and poor demulsibility (water separability)

 

Αν ένα lubricant’s viscosity is too low, the fluid might not sufficiently coat and protect the parts as intended. The consequences may include:

 • Excessive wear, leading to more repairs/replacement of component parts
 • Greater friction and heat, promoting faster oxidation, increased varnish and sludge formation, and higher energy consumption
 • Heightened vulnerability to component damage or failure, especially at high temperatures, high loads and low speeds
 • Higher susceptibility to the impact of particle contamination

Robust and accurate viscosity measurement under harsh process conditions (replicated in testing) is essential to ensure the final product quality of lubricants when manufacturing and filling lubricant oils. Only a repeatable and accurate viscosity measurement during product production guarantees consistent product quality and saves production time.

Πού οι μετρήσεις ιξώδους προσθέτουν αξία στην αλυσίδα;

Lube Oil Manufacturing: Blending

Various additives are blended into base oil to enhance its properties and formulate lube oil. The oil is mixed with additives to give it the desired physical properties (such as the ability to withstand low temperatures). Selection of additives is done according to desired lube oil specifications. For making any lube oil, basically 3 raw materials are used:

 • Βασικό λάδι
 • πρόσθετα
 • Viscosity Index Improver (Viscosity Modifier)

At this point, the lube oil is subjected to a variety of quality control tests that assess its viscosity.

Blending lubricants may appear to be relatively straightforward. However, there are two major problems that need to be considered:

 • Avoiding the need to re-blend or correct an out-of-specification blend
 • Minimising production of slop oil

Manual blending operations in manufacturing lubricants pose serious challenges in daily operations such as: long process times, low flexibility of recipe management and frequent operator interventions. These challenges had been directly linked to the productivity, profitability and safety of operations at the lubricant plant.

 

Formulating and developing a new industrial lubricant

The general methodology for developing a new or improved industrial lubricant is essentially the same as that for an automotive engine oil, with some differences. It is still expensive and time-consuming. Choosing the most suitable base oil(s) and additives is usually relatively easy.

Once an initial “best-guess” formulation has been selected, the first step is to test it in simple, low-cost laboratory tests. A wide number of viscosity & density tests become essential to assess the physical or chemical properties of lubricants. Tests for physical properties include low-temperature viscosity, high-temperature viscosity & density (specific gravity). Ability of formulation engineers to automatically run these prototype blended samples through the complete temperature cycle is vital to assess the strengths and weakness of the samples.

 

Ποιότητα

Most applications of lube oils require that they be non-resinous, pale-colored, odourless, and oxidation-resistant. Over a dozen physical and chemical tests are used to classify and determine the grade of lubricating oils. Common physical tests include measurements for viscosity, specific gravity, and color, while typical chemical tests include those for flash and fire points.

Probably the most important single property of a lubricating oil is its viscosity. A factor in the formation of lubricating films under both thick- and thin-film conditions, viscosity affects heat generation in bearings, cylinders and gears. It also determines the ease with which machines may be started under cold conditions, and it governs the sealing effect of the oil and the rate of consumption or loss. For any piece of equipment, the first essential for satisfactory results is to use an oil of proper viscosity to meet the operating conditions.

Various density & viscosity tests are required to assess the properties and performance of both base oils and additives used as raw materials with which to blend finished lubricants. Because a blending plant is another link in the entire supply chain, the ability of the blending plant staff to manufacture finished lubricants of the correct quality depends in part on the ability of the suppliers of base oils and additives to deliver the appropriate quality raw materials.

 • For base oils, the standard methods for measuring kinematic viscosity are ASTM D445 and IP 71
 • Low-temperature, low-shear viscosity is important for predicting the possibility of “air binding” in motor oils after vehicles have stood at low temperatures for a considerable period. The Brookfield method ASTM D5133 is believed to correlate with these problems, and it is recommended that this test is performed on new oil formulations. It is, however, time-consuming and does not readily permit tests on large numbers of samples, and so is not applicable for use in lubricant blending plants. For base oils, low-temperature flow properties are a better guide as to their suitability for use in automotive engine oils, automatic transmission fluids and some gear oils and hydraulic oils.

Lube oil refinery - viscosity for QC

 

Embedded testing

Lubricants are complex and highly engineered fluids which perform a variety of protective and functional jobs – provide hydrodynamic film between moving components, including heat dispensing, suspending contaminants, acid neutralization, and preventing corrosion and so on.  Lubricating oil in IC engines is exposed to various strains depending on the fuel quality, ambient conditions and the operating parameters which change its physical and chemical properties and ultimately degrade. In order to avoid an engine failure, the oil must be changed before it loses its protective properties. At the same time, an unnecessary oil change is unwanted because of environmental and economic reasons. In order to schedule oil change interval optimally, the actual physical and chemical condition of the oil needs to be monitored. The engine oil condition provides insight into the actual state of the engine and thus supports the early detection of possible engine failures.

Το ιξώδες θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους για τις λιπαντικές ιδιότητες του λαδιού και η συμπερίληψή του στα διαδικτυακά συστήματα παρακολούθησης έχει προταθεί από διάφορες μελέτες. Συνήθως η φθορά του χημικού λαδιού (π.χ. λόγω οξείδωσης) σχετίζεται με αύξηση του ιξώδους, ενώ η μηχανική φθορά («ρωγμή» μορίων οργανικής αλυσίδας) και η αραίωση καυσίμου οδηγούν σε μείωση του ιξώδους. Επομένως, η γνώση του ιξώδους σε πραγματικό χρόνο παρέχει σημαντικό όφελος για τη μέτρηση της γήρανσης του λαδιού, της εισροής μολυσματικών ουσιών κατά τη διάρκεια εμπορικών εργασιών και την πρόληψη της αρχικής μηχανικής αστοχίας λόγω απώλειας των λιπαντικών ιδιοτήτων του λαδιού.

Challenges with traditional process monitoring & quality control techniques

Blending & Quality Control

Sampling is a common & conventional technique of QC and monitoring the blending process. The success of sampling depends heavily on the type of sample bottles & sampling methods – amount, accuracy, reliability and utility of the data that can be acquired from the sample. Samples of base oils and additives need to be taken before blending, samples of blends may need to be taken during blending and samples of finished products will need to be taken following blending. A representative sample of each batch of blended lubricant must be taken, for process control, quality control and quality assurance purposes. It is very important that samples are taken while equipment is operating (whether blending or pumping), so that the sample is representative of the process being conducted. This method is labour & time intensive and is prone to errors & inaccuracies.

 

Embedded testing

Στην συνήθη πρακτική, το λάδι κινητήρα αλλάζει σε σταθερό χρόνο ή διάστημα διαδρομής σύμφωνα με τη σύσταση των κατασκευαστών λιπαντικών ελαίων ή ΚΑΕ. Αυτή η μέθοδος αλλαγής λαδιού δεν βασίζεται στην πραγματική κατάσταση πετρελαίου του συγκεκριμένου κινητήρα και μπορεί να αντικατασταθεί πριν φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του ή μετά την υπέρβαση της ωφέλιμης ζωής του. Αυτό είναι ασύμφορο, καθώς θα είναι ένα απόβλητο και επίσης θα επιδεινώσει τον κινητήρα.

In some lubricant monitoring techniques, such flexible oil drain intervals are determined by continuously monitoring characteristic engine and driving parameters (such as, e.g. driven distance, speed, and oil temperature). The proper oil drain interval is then estimated by corresponding algorithms processing these parameters. These algorithms are developed empirically by means of extensive field studies. The algorithms basically use said parameters to estimate the oil condition in an indirect way. These techniques do not monitor the physical properties of the lubricant directly, therefore critical problems such as fuel contamination can be overlooked. Excessive lubricant contamination may lead to dramatic changes in lubricant properties, preventing the lubricant from performing its required functions. However, ideally the evaluation of the oil condition should solely be based on parameters measured directly in the oil itself.

Conventional mechanical and electro-mechanical viscometers designed primarily for laboratory measurements are difficult to integrate into the control and monitoring environment. The current methodology of testing in off-site labs in not optimal and expensive due to the logistical challenges of shipping and high fixed costs. In lubricants industry, the Saybolt Standard Universal Viscometer is the standard instrument for determining viscosity of lubricants between 70- and 210-degrees Fahrenheit (21 and 99 degrees Celsius). Viscosity is measured in the Say bolt Universal second, which is the time in seconds required for 50 millilitres of oil to empty out of a Saybolt viscometer cup through a calibrated tube orifice at a given temperature. This method is highly dependent on operator experience, prone to errors and makes JIT production increasingly difficult.

Why is real time viscosity measurement for lube oil blend monitoring & QC important?

There are several motivational benefits from cost, environmental, and logistical perspectives to on-line real time viscosity measurements for lubricant blend monitoring & quality control. Viscosity automation in lube enhances process flexibility and performance to meet just-in-time requirements.

Key benefits are as follows:

 1. Avoid reblending for improved plant productivity and to avoid delays: Having to reblend should be avoided wherever possible. Reblending means using additional energy (a significant cost) and a potential reduction in the annual capacity of the blending plant. Reblending may also mean keeping a customer waiting for the delivery of a key product. Automated blending systems with inline viscosity management enable effective quality control of raw materials, eliminate the need for reblending and optimise end lube oil quality.
 2. Reduction in manual interventions and operating expenses: In a lubricant blending plant, operating expenses are generated heavily due to the manual involvement (supervision and operation) required in routine processes. The time taken to complete a blend has a significant effect on the efficiency and cost-effectiveness of a blending plant. Replacing conventional viscosity measurement devices with robust viscometers makes QC easier & more reliable.
 3. Stay in control of the blending process & achieve optimal blending time for best product quality and maximum cost savings: If a blend is mixed too quickly, it may not be completely homogeneous (and so be off specification) and the mixing time will have to be extended. If too much time is spent mixing a blend, energy will have been wasted (in both mixing and heating) and the blending equipment will not have been available for the next blend. Inline viscosity measurements during lube blending process
 4. Λογιστικά πλεονεκτήματα: On line lube viscosity analysis would reduce the number of samples sent to off-site laboratories, and the involved costs. Continuous condition outputs from onsite analyses would also reduce shipping labour/costs and sampling error.
 5. Ταχύτεροι χρόνοι απόκρισης: In-situ viscosity analysis would reduce/eliminate the delay between sampling and receiving a response from the laboratory.
 6. Σωστή πληροφόρηση: The true value of real-time data trending is that it provides a window into the mixing system. In embedded testing, real time viscosity monitoring techniques quantify changes in the physical properties of the lubricant and give a more accurate reading of the oil condition, thereby reducing oil consumption and providing the means to diagnose component failure.
 7. Περιβάλλο: Η αξιοποίηση του πετρελαίου μπορεί να μεγιστοποιηθεί μέσω συστημάτων παρακολούθησης on-line, με αποτέλεσμα τη μείωση της σπατάλης που είναι καλό για το περιβάλλον.

Λύσεις της Rheonics για ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση διαδικασιών διύλισης

Η αυτοματοποιημένη μέτρηση ιξώδους σε πραγματικό χρόνο είναι κρίσιμη για την παρακολούθηση της κατάστασης του πετρελαίου. Η Rheonics προσφέρει τις ακόλουθες λύσεις, βασισμένες σε έναν ισορροπημένο συντονιστή στρέψεως, για τον έλεγχο της διαδικασίας και τη βελτιστοποίηση της παρακολούθησης της κατάστασης του λαδιού κινητήρα σε πραγματικό χρόνο:

 1. Στη γραμμή Ιξώδες Μετρήσεις: SRV της Rheonics είναι ένα ευρύ φάσμα συσκευών μέτρησης ιξώδους σε σειρά με ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας υγρού και είναι ικανό να ανιχνεύει μεταβολές ιξώδους εντός οποιουδήποτε ρεύματος διεργασίας σε πραγματικό χρόνο.
 2. Στη γραμμή Ιξώδες και πυκνότητα Μετρήσεις: SRD της Ρεονικής είναι ένα όργανο μέτρησης ταυτόχρονης πυκνότητας και ιξώδους με ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας υγρού. Εάν η μέτρηση της πυκνότητας είναι σημαντική για τις λειτουργίες σας, το SRD είναι ο καλύτερος αισθητήρας για την κάλυψη των αναγκών σας, με λειτουργικές δυνατότητες παρόμοιες με το SRV μαζί με ακριβείς μετρήσεις πυκνότητας.

Continuous blending processes require “on-spec” material to be made as quickly as possible. Rheonics’ in-line blending solution assures a constant on-specification product with optimum equipment usage and minimal operator interaction. This allows you to run at maximum rates with automatic adjustments and that reduces blend times without sacrificing quality.

Automated in-line viscosity measurement through SRV or an SRD eliminates the variations in sample taking and lab techniques which are used for viscosity measurement by the traditional methods. The sensor is located in-line so that it continuously measures the lubricant viscosity (and density in case of SRD). Both the sensors have a compact form factor for simple OEM and retrofit installation. They require no maintenance or re-configurations. Both the sensors offer accurate, repeatable results no matter how or where they are mounted, without any need for special chambers, rubber seals or mechanical protection. Using no consumables, SRV and SRD are extremely easy to operate.

Key features of SRV & SRD:

 • Menu-driven electronic controls are powerful and easy to use.
 • Built-in temperature monitoring using a high accuracy PT1000 RTD.
 • Multiple output signals – displays temperature and temperature-compensated viscosity
 • Automatic viscosity control – the sensors are pre-set but
 • ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – date and time-code are automatically logged, creating an audit trail and simplifying performance and quality trend measurement.
 • Security and alerts – designed to prevent unauthorized changes and sound an alarm when setpoints are reached so operators can take action quickly.
 • Quick-change memory settings – for process lines that run more than one fluid, this feature simplifies changing settings.

 

Supporting formulation engineers in the Labs

Even though the SRV sensor is built to ensure complete quality control of blended lube in production. The same sensor is also used in lab setting for formulation research. Rheonics standalone thermal modules are used by formulation engineers to rapidly test new samples across the complete thermal operation range. STCM is built to specifically work with SRV and SRD, The equipment is the same size as a small tabletop coffee machine and has solid state heating and cooling to achieve the full operational range.

The underlying principle is possible to use as a carousel based automated sampling and test system. A key advantage of using the SRV for formulation research is that the same sensor is then installed on the incoming raw material check, pilot plants and final production lines so there is no discrepancy in the measurement system used across the complete lubrication ecosystem.

STCM - SRV και SRD Smart Thermal Control Module - ιξώδες και πυκνότητα ρεονικής

SR-STCM

SRV και SRD Smart Thermal Control Module

 • -10 ° C έως 200 ° C
 • 0.005 ° C θερμοκρασία. σταθερότητα
 • 0.05 ° C θερμοκρασία. ακρίβεια
 • Ολοκληρωμένος ελεγκτής θερμοκρασίας
 • Αυτόνομη λειτουργία
 • Θύρες Ethernet, Wi-Fi, RS485, USB για άμεση ολοκλήρωση
 • Επιτραπέζιες και in-line μονάδες

Το πλεονέκτημα της Rheonics

Συμπαγής μορφή, χωρίς κινούμενα μέρη και χωρίς συντήρηση

Οι SRV και SRD της Rheonics έχουν έναν πολύ μικρό συντελεστή μορφής για απλή εγκατάσταση ΚΑΕ και εκ των υστέρων. Επιτρέπουν την εύκολη ενσωμάτωση σε οποιαδήποτε ροή διαδικασίας. Είναι εύκολο να καθαριστούν και δεν απαιτούν συντήρηση ή επανασυγκρότηση. Έχουν ένα μικρό αποτύπωμα που επιτρέπει την εγκατάσταση Inline σε οποιαδήποτε γραμμή διεργασίας, αποφεύγοντας κάθε επιπλέον χώρο ή απαίτηση προσαρμογέα.

Υψηλή ευστάθεια και ευαισθησία στις συνθήκες τοποθέτησης: Είναι δυνατή οποιαδήποτε ρύθμιση

Τα Rheonics SRV και SRD χρησιμοποιούν μοναδικό κατοχυρωμένο ομοαξονικό αντηχείο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, στο οποίο δύο άκρα των αισθητήρων περιστρέφονται σε αντίθετες κατευθύνσεις, ακυρώνοντας τις ροπές αντίδρασης στην τοποθέτησή τους και, επομένως, καθιστώντας τους εντελώς ευαίσθητους στις συνθήκες στερέωσης και τους ρυθμούς ροής. Το στοιχείο αισθητήρα βρίσκεται απευθείας στο υγρό, χωρίς ειδικές απαιτήσεις περίβλημα ή προστατευτικό κλουβί.

Sensor_Pipe_mounting Συναρμολόγηση - Σωλήνες
Sensor_Tank_mounting Συναρμολόγηση - Δεξαμενές

Άμεσες ακριβείς μετρήσεις σχετικά με την ποιότητα παραγωγής - Πλήρης επισκόπηση συστήματος και έλεγχος πρόβλεψης

Η Rheonics ' RheoPulse Το λογισμικό είναι ισχυρό, διαισθητικό και βολικό στη χρήση. Το ρευστό επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο μπορεί να παρακολουθείται στον ενσωματωμένο IPC ή σε εξωτερικό υπολογιστή. Η διαχείριση πολλαπλών αισθητήρων που διασκορπίζονται σε ολόκληρο το εργοστάσιο γίνεται από ένα μόνο ταμπλό. Καμία επίδραση της παλμικής πίεσης από την άντληση στη λειτουργία του αισθητήρα ή την ακρίβεια της μέτρησης. Χωρίς αποτέλεσμα δόνησης.

Ενσωματωμένες μετρήσεις, δεν απαιτείται γραμμή παράκαμψης

Εγκαταστήστε άμεσα τον αισθητήρα στη ροή της διαδικασίας σας για να κάνετε μετρήσεις ιξώδους σε πραγματικό χρόνο (και πυκνότητα). Δεν απαιτείται γραμμή παράκαμψης: ο αισθητήρας μπορεί να βυθιστεί εν σειρά. ο ρυθμός ροής και οι δονήσεις δεν επηρεάζουν τη σταθερότητα και την ακρίβεια της μέτρησης.

Tri-clamp_SRV_εγκατάσταση
ροή μέσω κυψέλης

Εύκολη εγκατάσταση και δεν απαιτούνται επαναδιαμορφώσεις / επαναβαθμονομήσεις - μηδενική συντήρηση / χρόνοι λειτουργίας

Στην απίθανη περίπτωση ενός κατεστραμμένου αισθητήρα, αντικαταστήστε τους αισθητήρες χωρίς να αντικαταστήσετε ή να επαναπρογραμματίσετε τα ηλεκτρονικά. Αντικαταστάσεις για αισθητήρα και ηλεκτρονικά χωρίς ενημερώσεις υλικολογισμικού ή αλλαγές βαθμονόμησης. Εύκολη τοποθέτηση. Διατίθεται με τυπικές και προσαρμοσμένες συνδέσεις διεργασίας όπως NPT, Tri-Clamp, DIN 11851, Flange, Varinline και άλλες συνδέσεις υγιεινής και υγιεινής. Χωρίς ειδικούς θαλάμους. Αφαιρείται εύκολα για καθαρισμό ή επιθεώρηση. Το SRV διατίθεται επίσης με σύνδεση DIN11851 και tri-clamp για εύκολη τοποθέτηση και αποσύνδεση. Οι ανιχνευτές SRV είναι ερμητικά σφραγισμένοι για Clean-in-place (CIP) και υποστηρίζουν πλύση υψηλής πίεσης με υποδοχές IP69K M12.

Τα όργανα της Rheonics διαθέτουν ανιχνευτές από ανοξείδωτο χάλυβα και προαιρετικά παρέχουν προστατευτικές επιστρώσεις για ειδικές καταστάσεις.

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

Τροφοδοσία 24V DC με ρεύμα λιγότερο από 0.1 A κατά την κανονική λειτουργία.

Γρήγορος χρόνος απόκρισης και ιξώδες με αντιστάθμιση θερμοκρασίας

Η εξαιρετικά γρήγορη και στιβαρή ηλεκτρονική, σε συνδυασμό με ολοκληρωμένα υπολογιστικά μοντέλα, καθιστούν τις συσκευές Rheonics μία από τις ταχύτερες, ευέλικτες και πιο ακριβείς στον κλάδο. Τα SRV και SRD παρέχουν μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο, ακριβές ιξώδες (και πυκνότητα για SRD) κάθε δευτερόλεπτο και δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις του ρυθμού ροής!

Ευρείες λειτουργικές δυνατότητες

Τα όργανα της Rheonics είναι κατασκευασμένα για να κάνουν μετρήσεις στις πιο δύσκολες συνθήκες.

 • Εύρος πίεσης έως 5000 psi
 • Θερμοκρασία από -40 έως 200 ° C

SRV has the widest operational range in the market for inline process viscometer:

 • Εύρος ιξώδους: 0.5 cP έως 50,000 cP

SRD: Single instrument, triple function – Viscosity, Temperature and Density

Το Rheonics SRD είναι ένα μοναδικό προϊόν που αντικαθιστά τρία διαφορετικά όργανα για μετρήσεις ιξώδους, πυκνότητας και θερμοκρασίας. Εξαλείφει τη δυσκολία του εντοπισμού τριών διαφορετικών οργάνων και παρέχει εξαιρετικά ακριβείς και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σε σκληρότερες συνθήκες.

 • Εύρος ιξώδους: 0.5 cP έως 3,000 cP
 • Density range: 0 up to 4 g/cc (0 to 4000 kg/m3)

Achieve accurate lubricant quality information through direct measurements, cut down costs and enhance productivity

Integrate an SRV/SRD in the process line to schedule lubricant change intervals optimally and achieve significant cost savings. Compared to the indirect approach of using algorithms to predict the real state, lubricant viscosity measurements would yield a true physical picture of the lubrication allowing the detection of possible approaching bearing/engine failures or abnormal states. And at the end of it all, it contributes to a better bottom line and a better environment!

Καθαρίστε στη θέση του (CIP)

SRV (and SRD) are self-cleaning sensors – using the in-line fluid to clean the sensor while it is taking measurements reduces unscheduled maintenance. Any small residue is detected by the sensor, enabling the operator to decide when the line is clean for purpose. Alternatively, these sensors provide information to the automated cleaning system to ensure full and repeatable cleaning between production runs.

Εξαιρετικό σχεδιασμό και τεχνολογία αισθητήρων

Τα εξελιγμένα, κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ηλεκτρονικά συστήματα τρίτης γενιάς οδηγούν αυτούς τους αισθητήρες και αξιολογούν την απόκριση τους. SRV και SRD διατίθενται με πρότυπες συνδέσεις διεργασίας όπως ¾ "NPT και 3" Tri-clamp που επιτρέπουν στους χειριστές να αντικαταστήσουν έναν υπάρχοντα αισθητήρα θερμοκρασίας στη γραμμή επεξεργασίας τους με SRV / SRD δίνοντας εξαιρετικά πολύτιμες και επεξεργάσιμες πληροφορίες ρευστού διεργασιών όπως το ιξώδες εκτός από μια ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας ένα ενσωματωμένο Pt1 (DIN EN 1000 Class AA, A, B διαθέσιμο).

Ηλεκτρονικά κατασκευασμένα για να ταιριάζουν στις ανάγκες σας

Available in both a transmitter housing and a small-form factor DIN rail mount, the sensor electronics enables easy integration into process pipelines and inside equipment cabinets of machines.

Διαχειριστείτε ανάμειξης πιο αποτελεσματικά, μειώστε το κόστος και βελτιώστε την παραγωγικότητα

Ενσωματώστε ένα SRV στη γραμμή διαδικασίας και διασφαλίστε τη συνοχή με την πάροδο των ετών. Το SRV παρακολουθεί και ελέγχει συνεχώς το ιξώδες (και την πυκνότητα σε περίπτωση SRD) και ενεργοποιεί τις βαλβίδες προσαρμοστικά για τη δοσολογία των συστατικών του μείγματος. Βελτιστοποιήστε τη διαδικασία με ένα SRV και δοκιμάστε λιγότερες διακοπές λειτουργίας, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, λιγότερες μη συμμορφώσεις και εξοικονόμηση κόστους υλικού. Και στο τέλος όλων, συμβάλλει σε μια καλύτερη κατώτατη γραμμή και ένα καλύτερο περιβάλλον!

Εξαιρετικό σχεδιασμό και τεχνολογία αισθητήρων

Τα εξελιγμένα, κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ηλεκτρονικά είναι ο εγκέφαλος αυτών των αισθητήρων. Τα SRV και SRD είναι διαθέσιμα με τυποποιημένες βιομηχανικές συνδέσεις διεργασιών όπως PT ”NPT, DIN 11851, Flange και Tri-clamp που επιτρέπουν στους χειριστές να αντικαταστήσουν έναν υπάρχοντα αισθητήρα θερμοκρασίας στη γραμμή διεργασίας τους με SRV / SRD, δίνοντας εξαιρετικά πολύτιμες και ενεργές πληροφορίες ρευστής διεργασίας όπως το ιξώδες εκτός ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας ένα ενσωματωμένο Pt1000 (DIN EN 60751 Class AA, A, B available).

Ηλεκτρονικά κατασκευασμένα για να ταιριάζουν στις ανάγκες σας

Διαθέσιμο τόσο στο περίβλημα του πομπού όσο και στη βάση ράγας DIN μικρής μορφής, το ηλεκτρονικό αισθητήρα επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση σε γραμμές διεργασίας και σε εσωτερικούς χώρους εξοπλισμού μηχανών.

ΜΜΕ-DRM
SME_TRD
Εξερευνήστε τις επιλογές ηλεκτρονικών και επικοινωνίας

Εύκολη ενσωμάτωση

Πολλαπλές μέθοδοι αναλογικής και ψηφιακής επικοινωνίας που εφαρμόζονται στα ηλεκτρονικά αισθητήρα καθιστούν τη σύνδεση με βιομηχανικά PLC και συστήματα ελέγχου απλή και απλή.

Επιλογές αναλογικής και ψηφιακής επικοινωνίας

Επιλογές αναλογικής και ψηφιακής επικοινωνίας

Προαιρετικές επιλογές ψηφιακής επικοινωνίας

Προαιρετικές επιλογές ψηφιακής επικοινωνίας

Συμμόρφωση ATEX & IECEx

Η Rheonics προσφέρει εγγενώς ασφαλείς αισθητήρες πιστοποιημένους από την ATEX και την IECEx για χρήση σε επικίνδυνα περιβάλλοντα. Αυτοί οι αισθητήρες είναι σύμφωνοι με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την κατασκευή εξοπλισμού και συστημάτων προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

Οι εγγενώς ασφαλείς και εκρηκτικές πιστοποιήσεις που διαθέτει η Rheonics επιτρέπουν επίσης την προσαρμογή ενός υφιστάμενου αισθητήρα, επιτρέποντας στους πελάτες μας να αποφεύγουν το χρόνο και το κόστος που σχετίζονται με την ταυτοποίηση και τον έλεγχο μιας εναλλακτικής λύσης. Προσαρμοσμένοι αισθητήρες μπορούν να παρέχονται για εφαρμογές που απαιτούν μία μονάδα μέχρι χιλιάδες μονάδες. με χρόνους προβολής εβδομάδων έναντι μηνών.

Ρεονική SRV & SRD είναι αμφότερα πιστοποιημένα με ATEX και IECEx.

Συνέλευση SRV EX 01
Συνέλευση SRV EX 01
Συνέλευση SRD EX 01
Συνέλευση SRV EX 01Συνέλευση SRD EX 01

ATEX (2014/34 / ΕΕ) Πιστοποίηση

Οι πιστοποιημένοι εγγενώς ασφαλείς αισθητήρες της Rheonics ATEX συμμορφώνονται με την οδηγία ATEX 2014/34 / ΕΕ και είναι πιστοποιημένοι για την ενδογενή ασφάλεια στην Ex. Η οδηγία ATEX καθορίζει ελάχιστες και βασικές απαιτήσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια για την προστασία των εργαζομένων που απασχολούνται σε επικίνδυνες ατμόσφαιρες.

Οι πιστοποιημένοι αισθητήρες ATEX της Rheonics αναγνωρίζονται για χρήση στην Ευρώπη και διεθνώς. Όλα τα πιστοποιημένα εξαρτήματα ATEX φέρουν την ένδειξη "CE" για να δείξουν τη συμμόρφωση.

Πιστοποιημένο με IECEx

Οι εγγενώς ασφαλείς αισθητήρες της Rheonics πιστοποιούνται από την IECEx, τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή για την πιστοποίηση προτύπων που σχετίζονται με εξοπλισμό για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες.

Πρόκειται για μια διεθνή πιστοποίηση που διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την ασφάλεια για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές. Οι αισθητήρες Rheonics είναι πιστοποιημένοι για εγγενή ασφάλεια σε Ex i.

Εκτέλεση

Εγκαταστήστε απευθείας τον αισθητήρα στη ροή της διαδικασίας σας για να κάνετε μετρήσεις ιξώδους και πυκνότητας σε πραγματικό χρόνο. Δεν απαιτείται παράκαμψη γραμμής: ο αισθητήρας μπορεί να βυθιστεί εν σειρά. ο ρυθμός ροής και οι δονήσεις δεν επηρεάζουν τη σταθερότητα και την ακρίβεια της μέτρησης. Βελτιστοποιήστε την απόδοση ανάμειξης παρέχοντας επαναλαμβανόμενες, διαδοχικές και συνεπείς δοκιμές στο υγρό.

Ενσωματωμένες τοποθεσίες ποιοτικού ελέγχου

 • Σε δεξαμενές
 • Στους σωλήνες σύνδεσης μεταξύ διαφόρων δοχείων επεξεργασίας

Όργανα / Αισθητήρες

SRV Ιξωδόμετρο Ή ένα SRD για επιπλέον πυκνότητα

Επιλογή μέσων Rheonics

Η Rheonics σχεδιάζει, κατασκευάζει και εμπορεύεται καινοτόμα συστήματα ανίχνευσης και παρακολούθησης υγρών. Η ακρίβεια που κατασκευάστηκε στην Ελβετία, τα ιξωδομετρητές Rheonics και οι μετρητές πυκνότητας έχουν την ευαισθησία που απαιτείται από την εφαρμογή και την αξιοπιστία που απαιτείται για να επιβιώσουν σε ένα σκληρό περιβάλλον λειτουργίας. Σταθερά αποτελέσματα - ακόμα και υπό δυσμενείς συνθήκες ροής. Δεν επηρεάζεται η πτώση πίεσης ή ο ρυθμός ροής. Είναι εξίσου κατάλληλο για τις μετρήσεις ελέγχου ποιότητας στο εργαστήριο. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε κανένα στοιχείο ή μια παράμετρο για να μετρήσετε σε ολόκληρο το φάσμα.

Προτεινόμενα προϊόντα για την εφαρμογή

 • Ευρύ φάσμα ιξώδους - παρακολουθήστε την πλήρη διαδικασία
 • Επαναληπτικές μετρήσεις τόσο σε υγρά Newtonian όσο και σε μη Νευτώνια, σε μονοφασικά και πολυφασικά υγρά
 • Ερματικά σφραγισμένα, όλα υγρά από ανοξείδωτο χάλυβα 316L
 • Ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας ρευστού
 • Συμπαγής μορφή-παράγοντας για απλή εγκατάσταση σε υπάρχουσες γραμμές επεξεργασίας
 • Εύκολο στον καθαρισμό, χωρίς συντήρηση ή επαναπροσαρμογές
 • Ενιαίο όργανο για τη μέτρηση της πυκνότητας, του ιξώδους και της θερμοκρασίας
 • Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις τόσο σε νεογνά όσο και σε μη νεογνά υγρά, σε μονοφασικά και πολυφασικά υγρά
 • Όλα τα μεταλλικά (316L ανοξείδωτο χάλυβα) κατασκευή
 • Ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας ρευστού
 • Συμπαγής μορφή για απλή εγκατάσταση σε υπάρχουσες σωλήνες
 • Εύκολο στον καθαρισμό, χωρίς συντήρηση ή επαναπροσαρμογές
Βρες