Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης

1. Γενικά

1.1 Οποιαδήποτε παράδοση αγαθών και υπηρεσιών από Rheonics καθώς ο πωλητής στον πελάτη ("Πελάτης") υπόκειται στους Όρους και Προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν στο βαθμό που δεν έχουν συναφθεί ρητά άλλες συμφωνίες. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις του Πελάτη που δεν συνάδουν με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν θα ισχύουν μόνο στο βαθμό που Rheonics έχει ρητά εγκριθεί εγγράφως.

1.2 Τυχόν αξιώσεις κατά Rheonics δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε τρίτους.

1.3 Η πώληση, η μεταπώληση και η διάθεση αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε σχετικής τεχνολογίας ή τεκμηρίωσης, μπορεί να διέπεται από τους κανονισμούς ελέγχου των εξαγωγών της Ελβετίας, της ΕΕ και των ΗΠΑ καθώς και από τους κανονισμούς ελέγχου των εξαγωγών άλλων χωρών. Οποιαδήποτε μεταπώληση αγαθών σε χώρες με αποκλεισμό ή σε πρόσωπα που απαγορεύονται ή που χρησιμοποιούν ή ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα αγαθά για στρατιωτικούς σκοπούς, όπλα ABC ή πυρηνική τεχνολογία υπόκειται σε επίσημη άδεια. Ο Πελάτης δηλώνει με την παραγγελία του τη συμμόρφωση με αυτά τα καταστατικά και κανονισμούς και ότι τα αγαθά δεν θα παραδοθούν άμεσα ή έμμεσα σε χώρες που απαγορεύουν ή περιορίζουν την εισαγωγή τέτοιων αγαθών. Ο πελάτης δηλώνει ότι έχει λάβει όλες τις άδειες που απαιτούνται για εξαγωγή και εισαγωγή.

2. Πληροφορίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες

Πληροφορίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με RheonicsΤα αγαθά και οι υπηρεσίες παρέχονται όπως κρίνεται σκόπιμο από την υπάρχουσα εμπειρία. Τυχόν τιμές που αναφέρονται ως μέρος αυτού, ειδικά δεδομένα απόδοσης, αντιπροσωπεύουν μέσες τιμές που έχουν προσδιοριστεί μέσω πειραμάτων υπό τυπικές εργαστηριακές συνθήκες. Rheonics δεν μπορεί να αναλάβει καμία δέσμευση για τα προϊόντα της να πληρούν επακριβώς τις αναγραφόμενες τιμές και τους τομείς εφαρμογής. Η Ενότητα 10 αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων διέπει τυχόν θέματα ευθύνης. Οι προσφορές μας υπόκεινται σε αλλαγές και δεν είναι δεσμευτικές, εκτός εάν επισημαίνονται ρητά ως δεσμευτικές ή περιέχουν συγκεκριμένη προθεσμία αποδοχής.

3. Τιμές

3.1 Οι τιμές ισχύουν για το εύρος της προσφοράς και των υπηρεσιών που αναφέρονται στην επιβεβαίωση παραγγελίας. Τυχόν πρόσθετη ή ειδική προσφορά ή υπηρεσία θα τιμολογείται επιπλέον στον Πελάτη.

3.2 Εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά από εμάς, όλες οι αποστολές από εμάς απαιτούν προκαταβολή κατά την παραλαβή ενός τιμολογίου. Σε περίπτωση που έχουμε συμφωνήσει στην πληρωμή μετά την παράδοση, τα τιμολόγιά μας θα είναι οφειλόμενα και πληρωτέα από τον Πελάτη εντός 14 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου, εκτός εάν αναφέρεται στο τιμολόγιο μια μεγαλύτερη περίοδος πληρωμής.

3.3 Εκτός αν ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά, οι τιμές αναγράφονται εκ του εργοστασίου Rheonics Εταιρεία του Ομίλου που χρησιμοποιεί αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Ο Πελάτης επιβαρύνεται με όλα τα πρόσθετα έξοδα μεταφοράς, τα έξοδα συσκευασίας που υπερβαίνουν την τυπική συσκευασία, τα δημόσια τέλη (συμπεριλαμβανομένων των παρακρατούμενων φόρων) και τους δασμούς.

3.4 Ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα συμψηφισμού ή διατήρησης, εκτός από το βαθμό που η ανταγωγή δεν έχει αμφισβητηθεί από εμάς ή έχει καθοριστεί με τελική και δεσμευτική απόφαση.

3.5 Σε περίπτωση προσαρμοσμένου προϊόντος ή μη διαθεσιμότητας πιστωτικής διευκόλυνσης για τον πελάτη, οι όροι πληρωμής θα είναι πληρωμή εκ των προτέρων, εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά.

4. Παράδοση

4.1 Οποιαδήποτε χρονική περίοδος σχετική με τον καθορισμό της ημερομηνίας αποστολής σύμφωνα με την παρούσα § 4 (όπως καθορίζεται από εμάς κατά την παραγγελία ή όπως έχει συμφωνηθεί διαφορετικά) θα αρχίσει (α) εάν έχει συμφωνηθεί προκαταβολή, μετά την παραλαβή από εμάς του πλήρης τιμή αγοράς (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των εξόδων αποστολής) ή (β) εάν έχει συμφωνηθεί μετρητά κατά την παράδοση ή πληρωμή μετά την παράδοση, κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

4.2 Η ημερομηνία αποστολής είναι η ημέρα κατά την οποία το προϊόν παραδίδεται από εμάς στον μεταφορέα.

4.3 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για αδυναμία παράδοσης ή καθυστερήσεις στην παράδοση στο βαθμό που αυτές προκλήθηκαν από ανωτέρα βία ή άλλα γεγονότα που δεν ήταν προβλέψιμα κατά τη σύναψη της σύμβασης (π.χ. λειτουργικές διακοπές κάθε είδους, δυσκολίες στην προμήθεια υλικά ή ισχύς, καθυστερήσεις μεταφοράς, απεργίες, νόμιμο αποκλεισμό, έλλειψη εργατικού δυναμικού, ενέργεια ή πρώτες ύλες, δυσκολίες στην απόκτηση απαραίτητων επίσημων εγκρίσεων, επίσημα μέτρα ή μη παράδοση ή εσφαλμένη ή καθυστερημένη παράδοση από προμηθευτές), για τα οποία δεν είμαστε υπεύθυνοι. Στο βαθμό που τέτοια γεγονότα το καθιστούν πολύ πιο δύσκολο ή αδύνατο να παρέχουμε τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες μας και το εμπόδιο δεν είναι απλώς προσωρινής διάρκειας, έχουμε το δικαίωμα να αποχωρήσουμε από τη σύμβαση. Σε περίπτωση προσωρινών εμποδίων, οι όροι για προμήθειες και υπηρεσίες θα παραταθούν ή οι προθεσμίες παράδοσης και ολοκλήρωσης θα αναβληθούν έως την περίοδο της απόφραξης συν μια κατάλληλη περίοδο εκτέλεσης. Εφόσον ο Πελάτης δεν αναμένεται να αποδεχτεί την προμήθεια ή την υπηρεσία ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης, μπορεί να αποσυρθεί από τη σύμβαση μέσω άμεσης γραπτής ειδοποίησης σε εμάς.

4.4 Χωρίς προκατάληψη Rheonicsδικαιώματα από την αδυναμία του Πελάτη, οι περίοδοι και οι ημερομηνίες παράδοσης θεωρούνται ότι παρατείνονται κατά τη χρονική περίοδο κατά την οποία ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του έναντι Rheonics. Σε περίπτωση Rheonics δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του Rheonics θα ευθύνεται μόνο για όλους τους τύπους ζημιών σύμφωνα με την ενότητα 10 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

4.5     Rheonics διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει μια παράδοση χρησιμοποιώντας τον δικό της οργανισμό παράδοσης.

4.6     Rheonics μπορεί να εκτελεί τμηματικές παραδόσεις και να παρέχει τμηματικές υπηρεσίες εάν μια τέτοια ενέργεια δεν επηρεάζει αδικαιολόγητα τον Πελάτη.

4.7 Ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση μετά από δύο ανεπιτυχείς περιόδους χάριτος, εκτός εάν το εμπόδιο είναι απλώς προσωρινό και η καθυστέρηση δεν θα επηρεάσει αδικαιολόγητα τον Πελάτη.

4.8 Οποιοδήποτε συμβατικό ή εκ του νόμου δικαίωμα του Πελάτη να καταγγείλει τη σύμβαση, το οποίο ο Πελάτης δεν ασκεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που ορίζεται από Rheonics, θα καταπέσει.

5. Αποστολή, Ασφάλιση και Μεταβίβαση Κινδύνου

5.1 Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, θα είμαστε ελεύθεροι να καθορίσουμε τον κατάλληλο τρόπο αποστολής και να επιλέξουμε τον μεταφορέα κατά την εύλογη κρίση μας.

5.2 Θα είμαστε υποχρεωμένοι να παραδίδουμε σωστά και εγκαίρως το προϊόν στον μεταφορέα και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από τον μεταφορέα. Τυχόν χρόνοι διέλευσης που καθορίζονται από εμάς θα είναι συνεπώς μόνο μη δεσμευτικές εκτιμήσεις.

5.3 Ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής, ζημιάς ή απώλειας του παραδοθέντος προϊόντος θα μεταφερθεί στον Πελάτη κατά την παράδοση του προϊόντος από εμάς στον μεταφορέα.

5.3 Εάν ο Πελάτης δεν αποδεχθεί προεπιλογή, Rheonics θα δικαιούται να ζητήσει επιστροφή οποιασδήποτε δαπάνης που σχετίζεται με αυτό και ο κίνδυνος τυχαίας φθοράς, απώλειας και καταστροφής θα περάσει στον Πελάτη.

5.4 Η αποστολή θα ασφαλιστεί από εμάς μόνο για κλοπή, θραύση και μεταφορά, ζημιά από πυρκαγιά και νερό ή άλλους ασφαλισμένους κινδύνους, με τη ρητή επιθυμία του Πελάτη και με δικά του έξοδα.

6. Πληρωμή

6.1 Η πληρωμή θα γίνει πλήρως εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου. Η πληρωμή θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί την ημέρα παραλαβής του πληρωτέου ποσού Rheonics. Οι συναλλαγματικές και οι επιταγές δεν θα θεωρούνται πληρωμές παρά μόνο μετά την τήρησή τους και θα γίνονται δεκτές χωρίς καμία υποχρέωση έγκαιρης παρουσίασης και έγκαιρης διαμαρτυρίας.

6.2 Οι πελάτες μπορούν να παρακρατήσουν ή να αντισταθμίσουν τις οφειλόμενες πληρωμές μόνο έναντι των δικών τους αντεκδικητικών, εάν αυτές δεν είναι αμφισβητούμενες ή έχουν βρεθεί ότι είναι νομικά δεσμευτικές.

6.3 Οποιοδήποτε από RheonicsΟι απαιτήσεις θα είναι άμεσα πληρωτέες σε περίπτωση μη πληρωμής, ειδοποίησης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για συναλλαγματική ή αναστολής των πληρωμών του Πελάτη, ανεξάρτητα από τη διάρκεια των συναλλαγματικών που μπορεί να έχουν ήδη γίνει αποδεκτή. Σε οποιαδήποτε από αυτές τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, Rheonics θα μπορεί επίσης να πραγματοποιεί τις υπόλοιπες παραδόσεις μόνο έναντι προκαταβολής ή παροχής εγγύησης και, εάν δεν καταβληθεί τέτοια προκαταβολή ή παρέχεται εγγύηση εντός χρονικού διαστήματος δύο εβδομάδων, να ακυρώσει τη σύμβαση χωρίς να καθοριστεί άλλος όρος παράτασης. Αυτό δεν επηρεάζει περαιτέρω αξιώσεις.

7. Διατήρηση τίτλου και μεταπώλησης

7.1 Τα παραδοθέντα αγαθά θα παραμείνουν πλήρως ιδιοκτησία της Rheonics (αγαθά που πωλούνται υπό την προϋπόθεση διατήρησης της κυριότητας) έως ότου εξοφληθούν πλήρως όλες οι απαιτήσεις, για οποιαδήποτε νομική βάση.

7.2 Ο Πελάτης δεν θα έχει το δικαίωμα να μεταπωλήσει προϊόντα που παραδόθηκαν από εμάς, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κράτηση, εκτός από την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

7.3 Εάν ένα τρίτο μέρος καταλάβει τα δεσμευμένα αγαθά, ιδίως από δυσπιστία, ο Πελάτης θα επισημάνει αμέσως την ιδιοκτησία μας σε αυτό και θα μας ενημερώσει για αυτό, προκειμένου να μας επιτρέψει να εφαρμόσουμε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας μας.

 

7.4 Εάν, σε περίπτωση συμπεριφοράς του Πελάτη αντίθετου προς τη σύμβαση - ιδιαίτερα της καθυστερημένης πληρωμής - αποσύρουμε από τη σύμβαση (περίπτωση ανάκτησης), έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε τα δεσμευμένα αγαθά.

8. Δικαιώματα λογισμικού

8.1 Τα προγράμματα λογισμικού θα παραμείνουν πλήρως στην ιδιοκτησία της Rheonics. Κανένα πρόγραμμα, τεκμηρίωση ή μεταγενέστερη αναβάθμισή του δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθεί σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Rheonics, ούτε μπορούν να αντιγραφούν ή να αντιγραφούν με άλλο τρόπο, ακόμη και για τις εσωτερικές ανάγκες του Πελάτη, εκτός από ένα μόνο αντίγραφο ασφαλείας για λόγους ασφαλείας.

8.2 Παραχωρείται στον Πελάτη ένα μη αποκλειστικό, μη εκχωρήσιμο δικαίωμα χρήσης του λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σχετικής τεκμηρίωσης και ενημερώσεων, για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από αυτόν της λειτουργίας του προϊόντος, για τον οποίο προορίζεται το εν λόγω λογισμικό. Για προγράμματα και τεκμηρίωση που δημιουργούνται και παραδίδονται κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, Rheonics θα χορηγεί στον Πελάτη άδειες για έναν μοναδικό τελικό χρήστη για μη αποκλειστική μη εκχωρήσιμη εκμετάλλευση.

8.3 Συνήθως, δεν παρέχονται προγράμματα προέλευσης. Αυτό απαιτεί ειδική γραπτή συμφωνία σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

9. Εγγύηση

9.1 Τα εμπορεύματα που ισχυρίζονται ότι είναι ελαττωματικά θα επιστρέφονται Rheonics για εξέταση στην αρχική ή ισοδύναμη συσκευασία τους. Rheonics θα διορθώσει ελαττώματα εάν η αξίωση εγγύησης είναι έγκυρη και εντός της περιόδου εγγύησης. Είναι στο Rheonicsδιακριτική ευχέρεια αν Rheonics διορθώνει το ελάττωμα με επισκευή ή αντικατάσταση. Rheonics επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα που απαιτούνται για την αποκατάσταση του ελαττώματος.

9.2 Τα είδη που παρέχονται πρέπει να επιθεωρούνται προσεκτικά αμέσως μετά την παράδοσή τους στον Πελάτη ή στο τρίτο μέρος που καθορίζεται από αυτόν. Θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από τον Πελάτη εάν δεν ληφθεί γραπτή ειδοποίηση για ελαττώματα από εμάς σχετικά με εμφανή ελαττώματα ή άλλα ελαττώματα που ήταν αναγνωρίσιμα κατά τη διάρκεια μιας άμεσης, προσεκτικής επιθεώρησης εντός επτά εργάσιμων ημερών μετά την παράδοση του παρεχόμενου είδους. Όσον αφορά άλλα ελαττώματα, τα παρεχόμενα είδη θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί από τον Πελάτη εάν δεν ληφθεί γραπτή ειδοποίηση για ελαττώματα εντός επτά εργάσιμων ημερών από την ανακάλυψη του ελαττώματος ή, εάν νωρίτερα, τη στιγμή που το ελάττωμα ήταν αναγνωρίσιμο για Πελάτης κατά την κανονική χρήση του προϊόντος που παρέχεται χωρίς στενότερη επιθεώρηση. Κατόπιν αιτήματός μας, το είδος της προμήθειας στο οποίο αναφέρεται η καταγγελία πρέπει να μας αποσταλεί πίσω με μεταφορά. Εάν η ειδοποίηση για ελαττώματα είναι δικαιολογημένη, θα αποζημιώσουμε το κόστος της φθηνότερης μεθόδου αποστολής. Αυτό δεν ισχύει στο βαθμό που το κόστος αυξάνεται επειδή το είδος της προμήθειας βρίσκεται κάπου διαφορετικό από τον τόπο χρήσης όπως καθορίζεται.

9.3 Σε περίπτωση υλικών ελαττωμάτων των παρεχόμενων ειδών, αρχικά είμαστε υποχρεωμένοι και δικαιούμαστε να τα επισκευάσουμε ή να προμηθεύσουμε αντικαταστάσεις σύμφωνα με την επιλογή μας, η οποία πρέπει να γίνει εντός κατάλληλης περιόδου. Σε περίπτωση αποτυχίας, δηλαδή η επισκευή ή η αντικατάσταση είναι αδύνατη ή παράλογη ή σε περίπτωση άρνησης ή ακατάλληλης καθυστέρησης, ο Πελάτης μπορεί να αποσυρθεί από τη σύμβαση ή να μειώσει κατάλληλα την τιμή αγοράς.

9.4 Εάν ένα ελάττωμα προκαλείται από ελάττωμα μας, ο Πελάτης μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση υπό τους όρους που ορίζονται στην § 8.

9.5 Η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις που ο Πελάτης τροποποιεί το προϊόν που παρέχεται χωρίς την έγκρισή μας ή το επιτρέπει να γίνει από τρίτα μέρη και η αποκατάσταση του ελαττώματος καθίσταται αδύνατη ή αδικαιολόγητα πιο δύσκολη εξαιτίας αυτού. Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, ο Πελάτης θα επιβαρύνεται με το πρόσθετο κόστος αποκατάστασης ελαττωμάτων που προκαλούνται από τις τροποποιήσεις. Επιπλέον, η εγγύηση δεν θα ισχύει σε περίπτωση που ο Πελάτης ανοίξει το παρεχόμενο αντικείμενο ή αφαιρεί ή καταστρέφει υπάρχουσες σφραγίδες χωρίς την έγκρισή μας, εκτός εάν το άνοιγμα του παρεχόμενου είδους είναι απαραίτητο για την προοριζόμενη χρήση του ή ο Πελάτης αποδείξει ότι το άνοιγμα του παρεχόμενου αντικειμένου ή η αφαίρεση ή ζημιά της σφραγίδας δεν έχει προκαλέσει ή εντείνει το ελάττωμα.

9.6 Η παροχή χρησιμοποιημένων αντικειμένων που συμφωνήθηκαν σε μεμονωμένες περιπτώσεις με τον Πελάτη γίνεται με εξαίρεση οποιασδήποτε εγγύησης.

9.5 Οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη για αποζημίωση ή αποζημίωση διέπονται από τις διατάξεις της ενότητας 10 αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

9.6 Προδιαγραφές του RheonicsΤα εμπορεύματα, ιδίως οι εικόνες, τα σχέδια, τα δεδομένα σχετικά με το βάρος, το μέτρο και την χωρητικότητα που περιέχονται σε προσφορές και φυλλάδια πρέπει να θεωρούνται ως δεδομένα μέσου όρου. Αυτές οι προδιαγραφές και δεδομένα δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση εγγύηση ποιότητας αλλά απλώς περιγραφή ή επισήμανση των αγαθών.

9.7 Εκτός εάν τα όρια για τις παραλλαγές έχουν συμφωνηθεί ρητά στην επιβεβαίωση της παραγγελίας, τέτοιες παραλλαγές είναι παραδεκτές που είναι συνήθεις στο εμπόριο.

9.8     Rheonics δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ελαττώματα στα προϊόντα που παρέχονται εάν αυτά προκαλούνται από κανονική φθορά. Ο Πελάτης δεν θα έχει κανένα δικαίωμα έναντι Rheonics σε σχέση με ελαττώματα σε προϊόντα που πωλούνται ως προϊόντα κατώτερης κατηγορίας ή μεταχειρισμένα.

9.9 Οποιαδήποτε εγγύηση θα είναι άκυρη εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες λειτουργίας ή συντήρησης, εάν γίνουν αλλαγές σε παραδόσεις ή υπηρεσίες, εάν αντικατασταθούν εξαρτήματα ή χρησιμοποιήθηκαν υλικά που δεν είναι σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές του προϊόντος από Rheonics, εκτός εάν ο Πελάτης μπορεί να αποδείξει ότι το εν λόγω ελάττωμα προήλθε από άλλη αιτία.

9.10 Με την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης είναι έμπορος, ο Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα ελαττώματα σε Rheonics γραπτώς ή μέσω φαξ.

9.11 Η παραγραφή των αξιώσεων για ελαττώματα θα είναι 12 μήνες. Αυτό δεν ισχύει για αξιώσεις του Πελάτη για ζημίες που βασίζονται σε βλάβες στο σώμα ή την υγεία που προκαλούνται από ελάττωμα για το οποίο Rheonics είναι υπεύθυνος ή αξιώνει αποζημίωση που βασίζεται σε εκ προθέσεως ή βαριά αμέλεια συμπεριφορά από Rheonics.

10. Περιορισμένη ευθύνη

10.1 Η ευθύνη μας για αποζημίωση, ανεξάρτητα από τους νομικούς λόγους, αλλά κυρίως λόγω αδυναμίας, καθυστέρησης, ελαττωματικής ή εσφαλμένης παράδοσης, συμβατικής παραβίασης, παραβίασης καθηκόντων κατά τη διαπραγμάτευση της σύμβασης και της αδικοπραξίας είναι, στο βαθμό που εξαρτάται από το σφάλμα μας κάθε περίπτωση, περιορισμένη σύμφωνα με την παρούσα ενότητα 10.

10.2 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση απλής αμέλειας των σωμάτων μας, των εταίρων που έχουν δικαίωμα να ενεργούν ως εκπρόσωποι, νόμιμοι εκπρόσωποι, υπάλληλοι ή άλλοι εκπρόσωποι, εκτός εάν παραβιάζονται βασικές συμβατικές υποχρεώσεις. Θεμελιώδους σημασίας για τη σύμβαση είναι οι υποχρεώσεις για έγκαιρη παράδοση και εγκατάσταση του αντικειμένου παράδοσης, η ελευθερία του από ελαττώματα, τα οποία δεν επηρεάζουν μόνο οριακά τη λειτουργία ή τη χρήση, καθώς και τα καθήκοντα διαβούλευσης, προστασίας και φροντίδας, τα οποία επιτρέπουν στον Πελάτη χρήση του αντικειμένου παράδοσης σύμφωνα με τη σύμβαση ή που εξυπηρετούν το σκοπό της προστασίας της ζωής και του σώματος του Πελάτη ή του προσωπικού του ή της περιουσίας του Πελάτη από σημαντικές ζημιές.

10.3 Στο μέτρο που είμαστε υπεύθυνοι για αποζημιώσεις για λόγους και σύμφωνα με το τμήμα 10 εδάφιο 2, η ευθύνη μας περιορίζεται σε ζημίες που προβλέψαμε κατά τη σύναψη της σύμβασης ως πιθανή συνέπεια συμβατικής παράβασης ή η οποία, υπό εξέταση των περιστάσεων, θα έπρεπε να είχαμε προβλέψει εφαρμόζοντας τη δέουσα προσοχή και προσοχή. Επιπλέον, οι έμμεσες ζημιές και οι επακόλουθες ζημιές που οφείλονται σε ελαττώματα του αντικειμένου παράδοσης υπόκεινται σε αποζημίωση μόνο στο βαθμό που η ζημία αυτή είναι συνήθως αναμενόμενη κατά τη χρήση του αντικειμένου παράδοσης για τον προβλεπόμενο σκοπό.

10.4 Η παραγραφή των αξιώσεων κατά Rheonics – με βάση οποιαδήποτε νομική βάση – θα είναι 12 μήνες (24 μήνες σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι καταναλωτής) από την ημερομηνία παράδοσης στον Πελάτη και σε περίπτωση αδικοπραξιών, 12 μήνες (24 μήνες σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι καταναλωτής) από την ημερομηνία που ο Πελάτης έλαβε γνώση ή θα μπορούσε να είχε λάβει γνώση των λόγων που δικαιολογούν την αξίωση και το υπόχρεο πρόσωπο, εάν ο Πελάτης δεν είχε βαριά αμέλεια. Οι διατάξεις της παρούσας ρήτρας δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας παράβασης καθήκοντος ούτε εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ενότητα 10.3 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

10.6 Η ευθύνη του Rheonics για λογισμικό που παρέχεται από Rheonics περιορίζεται στην ευθύνη για απώλειες ή αλλαγές δεδομένων που προκαλούνται από το πρόγραμμα· ωστόσο, Rheonics δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες ή αλλοίωση δεδομένων που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί λόγω της συμμόρφωσης του Πελάτη με το καθήκον του να προστατεύει τα δεδομένα αυτά σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

10.7 Οι παραπάνω εξαιρέσεις και περιορισμοί ευθύνης ισχύουν στον ίδιο βαθμό υπέρ των φορέων μας, των εταίρων που δικαιούνται να ενεργούν ως εκπρόσωποι, νόμιμοι εκπρόσωποι, υπάλληλοι ή άλλοι εκπρόσωποι.

10.8 Στο βαθμό που παρέχουμε τεχνικές πληροφορίες ή ενεργούμε ως σύμβουλος και αυτές οι πληροφορίες ή συμβουλές δεν αποτελούν μέρος του συμβατικού συμφωνημένου πεδίου των υπηρεσιών που οφείλουμε, αυτό γίνεται δωρεάν και με την εξαίρεση οποιασδήποτε ευθύνης.

11. Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, πνευματικά δικαιώματα

11.1 Σε περίπτωση αξιώσεων κατά του Πελάτη λόγω παραβίασης δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή πνευματικών δικαιωμάτων κατά τη χρήση παραδόσεων ή υπηρεσιών που παρέχονται από Rheonics σύμφωνα με τον συμβατικά καθορισμένο τρόπο, Rheonics είναι υπεύθυνος να αποκτήσει το δικαίωμα του Πελάτη να συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτές τις παραδόσεις ή υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης ειδοποιεί αμέσως γραπτώς αυτές τις αξιώσεις τρίτων και RheonicsΔιατηρούνται τα δικαιώματα λήψης όλων των κατάλληλων αμυντικών και εξωδικαστικών ενεργειών. Εάν, παρά τις ενέργειες αυτές, αποδειχθεί αδύνατο να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις παραδόσεις ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από Rheonics υπό εύλογες οικονομικές συνθήκες, νοείται ότι έχει συμφωνηθεί ότι Rheonics μπορεί, κατά την κρίση του Rheonics, να τροποποιήσετε ή να αντικαταστήσετε τη συγκεκριμένη παράδοση ή υπηρεσία για την άρση νομικής ανεπάρκειας ή να λάβετε πίσω τέτοια παράδοση ή υπηρεσία με επιστροφή χρημάτων της τιμής πώλησης που καταβλήθηκε προηγουμένως σε Rheonics μείον ορισμένη έκπτωση για να ληφθεί υπόψη η ηλικία της εν λόγω παράδοσης ή υπηρεσίας.

11.2 Ο Πελάτης δεν θα έχει περαιτέρω αξιώσεις σχετικά με παραβίαση βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή πνευματικών δικαιωμάτων που παρέχονται Rheonics δεν έχει παραβιάσει ουσιώδη συμβατικά καθήκοντα ούτε παραβίασε εκ προθέσεως ή βαρεία αμέλεια συμβατικά καθήκοντα. Rheonics δεν θα έχει καμία υποχρέωση σύμφωνα με την ενότητα 11.1 σε περίπτωση που προκαλούνται παραβιάσεις δικαιωμάτων από την εκμετάλλευση των παραδόσεων ή των υπηρεσιών που παρέχονται από Rheonics με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από εκείνον που ορίζεται συμβατικά ή με τη λειτουργία αυτών μαζί με οποιονδήποτε άλλο εκτός Rheonics παραδόσεις ή υπηρεσίες.

12. Διάθεση

12.1 Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί στενά τα συνοδευτικά έγγραφα των εμπορευμάτων και να διασφαλίζει τη σωστή διάθεση των εμπορευμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

12.2 Σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι έμπορος, ο Πελάτης υποχρεούται να διαθέσει τα εμπορεύματα με δικά του έξοδα. Ο Πελάτης υποχρεούται να μεταβιβάσει την υποχρέωση αυτή στον αγοραστή των προϊόντων ή σε τμήματα αυτών σε περίπτωση μεταπώλησης των αγαθών. Σε περίπτωση που ο Πελάτης είναι καταναλωτής, ισχύουν οι νόμιμες διατάξεις για τη διάθεση των αποβλήτων.

12.3 Στον Πελάτη παραχωρείται το μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε λογισμικού που παραδίδεται με το προϊόν για χρήση σε σχέση με το προϊόν.

12.4 Ο Πελάτης δεν έχει κανένα δικαίωμα να δημιουργεί αντίγραφα του λογισμικού, εκτός από το σκοπό χρήσης του λογισμικού σύμφωνα με την ενότητα 12 εδάφιο 3 ή για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

12.5 Ο Πελάτης μπορεί να μεταβιβάσει τα δικαιώματά του στο λογισμικό σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος μόνο εάν ταυτόχρονα ο τίτλος στο σχετικό προϊόν (συγκεκριμένα, ένα προϊόν υλικού) μεταβιβάζεται σε αυτό το τρίτο μέρος και ο Πελάτης δεν διατηρεί κανένα αντίγραφο του λογισμικό.

12.6 Εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διαθέσουμε τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού.

12.7 Όλα τα αποτελέσματα των αναπτυξιακών μας υπηρεσιών παραμένουν πνευματική ιδιοκτησία μας. Αυτό περιλαμβάνει επίσης εφευρέσεις, ιδέες, έννοιες, σχέδια και βελτιώσεις - ανεξάρτητα από το εάν είναι κατοχυρώσιμα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή προστατεύονται από το νόμο. Εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά, οι αμοιβές για υπηρεσίες ανάπτυξης δεν περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή πνευματικών δικαιωμάτων στον Πελάτη.

12.8 Οι αξιώσεις του πελάτη που σχετίζονται με παραβιάσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας αποκλείονται, στο βαθμό που ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τις παραβάσεις ή στο βαθμό που οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας προκλήθηκαν από ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται από τον Πελάτη, από οποιαδήποτε χρήση που δεν προβλέπεται από εμάς , από αλλαγές που έγιναν από τον Πελάτη στην παράδοση ή από τη χρήση των αντικειμένων παράδοσης σε σχέση με άλλα αντικείμενα που δεν παραδόθηκαν από εμάς.

13. Εμπιστευτικότητα και προστασία δεδομένων

13.1 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά γραπτώς, δεν παρέχονται πληροφορίες Rheonics σε σχέση με εντολές θα θεωρούνται ως εμπιστευτικές, εκτός εάν ο εμπιστευτικός τους χαρακτήρας είναι προφανής.

13.2   Rheonics επισημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τη συμβατική σχέση ενδέχεται να αποθηκεύονται από Rheonics και μπορεί να μεταβιβαστεί σε εταιρείες που συνδέονται με Rheonics στο Rheonics Ομάδα.

13.3 Μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε τυχόν δεδομένα που σχετίζονται με τον Πελάτη, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της εκτέλεσης και της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης και εφόσον απαιτείται να διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

13.4 Δεν θα διαθέσουμε προσωπικά δεδομένα του Πελάτη σε άλλα τρίτα μέρη χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη, εκτός εάν απαιτείται αποκάλυψη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

14. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια

14.1 Ο τόπος δικαιοδοσίας, υπό τον όρο ότι ο Πελάτης είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου, θα είναι ο τόπος εργασιών του Rheonics Εταιρεία του Ομίλου που χρησιμοποιεί αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Ωστόσο, Rheonics μπορεί επίσης να κινήσει νομικές ενέργειες κατά του Πελάτη στην έδρα του Πελάτη.

14.2 Το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο της Ελβετίας, με εξαίρεση τις διεθνείς διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων και με εξαίρεση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών (CISG), εφόσον ο Πελάτης είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου.

14.3 Εάν οποιαδήποτε από τις ρήτρες αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων είναι εν όλω ή εν μέρει άκυρη ή άκυρη, η εγκυρότητα των υπόλοιπων ρητρών ή τμημάτων αυτών δεν θα επηρεαστεί.

Κατεβάστε τους Όρους Πωλήσεων

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο των Όρων και Προϋποθέσεων πωλήσεων.

Rheonics Όροι και Προϋποθέσεις Πωλήσεων
Αναζήτηση